Pomoc społeczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko
tel.: 52 5870406, 52 5870759
e-mail: gopssicienko@gopssicienko.pl

skrzynka epuap: /GOPSSicienko/SkrytkaESP

Regon 091597062
NIP 967-09-62-875

 www.gopssicienko.pl


Kierownik: Lucyna Nowakowska

IOD: Krzysztof Dziemian ido@rodo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 8:00-17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30- 15:30

piątek 7:30-14:00


Raport za 2020 rok (61kB) pdf o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA GOPS- ZOBACZ

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera (177kB) pdf


STATUT

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i reaguje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzać do życiowego uaktywnienia osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym.
Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi: realizuje pracę socjalną, organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych, organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne, pośredniczy w staraniach o dom pomocy społecznej, udziela pomocy finansowej i rzeczowej.
 
Podstawą prawną regulującą działalność ośrodka pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 64/04 poz. 593).
 

metryczka


Wytworzył: Lucyna Nowakowska, GOPS, pok. 15, tel. 58-70-406 (29 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 czerwca 2003, 10:13:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (9 stycznia 2023, 13:15:14)
Zmieniono: aktualizacja statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24792