Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
tel. 52 31 17 450


W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Sicienko służą Państwu pomocą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której skład wchodzą.

 1. Anna Rudniak- Przewodnicząca
 2. Magdalena Kieras - Wiceprzewodnicząca
 3. Małgorzata Wojnowska – członek 
 4. Wiesława Strzelecka – członek 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są to  osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2137 z późn. zm.) do za­dań Komisji należy  w szczególności:
 1. Inicjowanie działań w zakresie: 
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
 2. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
 3. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 
 4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
 5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów al­koholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy: 
  • w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholo­wych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), prze­znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy, 
  • w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. 
 6. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku (6 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Kieras (6 marca 2014, 14:05:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (16 lutego 2023, 10:51:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8050