Kontrole

Kontrole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych-prawidłowość i rzetelność obliczania składek

Okres objęty kontrolą styczeń 2019 do grudnia 2021 [...]

Ewidencja ludności aktów stanu cywilnego i dowodów osobistych

Okres objęty kontrolą 01.01.2022 do 30.09.2022Kontrolujący: Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki [...]

Archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Sicienku

Kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [...]

ZUS_ Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Okres objęty kontrolą styczeń 2017- grudzień 2019 [...]

Powierzenie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Okres objęty kontrolą 01.01.2020 do 31.12.2020 [...]

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Okres objęty kontrolą 01.01.2020 do 30.12.2020 [...]

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy- rejestr wyborców

dotyczy rejestru wyborców w okresie od 1.10.2020 do 31.03.2021 [...]

04.01.2021. do 17.02.2021- Aktywna jesień życia

Nazwa projektu: Aktywna Jesień życiaTermin kontroli: 04.01.2021- 17.02.2021 [...]

Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

Kontrola realizacji zadań wynikających z Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 [...]

30.05.2018r.- Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Czas trwania kontroli: 30.05.2018r. Przedmiot kontroli: Prawidłowości ustalenia i wykorzystania dotacji, udzielonej z budżetu państwa, na sfinansowanie kosztów [...]

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w BydgoszczyOkres objęty kontrolą: 01.01.2016- 14.03.2018Zakres kontroli: realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejzgodność zatrudnienia asystentów [...]

12.12.2017r. - Kontrola Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Czas trwania kontroli: 12.12.2017r. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań  z zakresu Obrony Cywilnej przewidzianych w przepisach prawa i wynikających z wytycznych Szefa Obrony [...]

23-25.08.2017, 28-29.08.2017, 31.08.2017, 1, 4-8.09.2017, 11.09.2017- Kontrola Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Czas trwania kontroli: 23-25.08.2017, 28-29.08.2017, 31.08.2017, 1, 4-8.09.2017, 11.09.2017 Przedmiot kontroli: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystywanie i [...]

10.03.2017r., 13-16.03.2017r., 21.03.2017r.- Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Czas trwania kontroli: 10.03.2017r., 13-16.03.2017r., 21.03.2017r. Przedmiot kontroli: Kontrola płatnika składekW protokole dokonano wyłączenia informacji [...]

9-10.09.2015 r.- Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Czas trwania kontroli: 09.-10.09.2015 r. oraz 25.09.2015 br. Przedmiot kontroli: kontrola problemowa realizacji zadania w ramach RPO [...]

02.06.2015 r. – 26.08.2015 r. – Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   Czas trwania kontroli:  02.06.2015 r. – 26.08.2015 r.   Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień [...]

Kontrola Archiwum Zakładowego

Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Dzień kontroli:  10 października 2014 rokuCel kontroli: kontrola archiwum zakładowego [...]

Kontrola problemowa archiwum USC

Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Dzień kontroli:  10 października 2014 rokuCel kontroli: dotyczy warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego przechowywane [...]

20.01.2015r.-Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska   Czas trwania kontroli:  20.01.2015r.-03.02.2015r.Cel kontroli: Sprawdzenie realizacji inwestycji. Sprawdzenie zasadności wniosku. [...]

25.11.2014r.- Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Okres objęty kontrolą: 28.09.2012r.- 25.11.2014r.Cel kontroli: dotyczy "Przebudowy drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki od km 1+250" [...]

14.10.2014r.-Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony ŚrodowiskaCzas trwania kontroli:  14.10.2014r. - 27.11.2014r.Okres objęty kontrolą : Rok 2012 i 2013 oraz stan na dzień kontroli Cel kontroli:Sprawdzenie realizacji [...]

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorskiego Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w BydgoszczyCzas trwania kontroli:  11.09.2014-12.09.2014Okres objęty kontrolą: 01.01.2013- 31.12.2013Zakres kontroli: przestrzeganie wymogu wydawania decyzji o ustaleniu [...]

07-15.07.2014r.- Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w BydgoszczyCzas trwania kontroli : 07.07.2014- 15.07.2014Cel kontroli: realizacja świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, [...]

28.11.2013r.- Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze

Kontrolą objęto prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w Gminie SicienkoUwaga:W wystąpieniu pokontrolnym (rozdział II punkt 4) dokonano wyłączenia informacji o imionach, nazwiskach  zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 [...]

07.08-12.08.2013 r.- Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kontrola: w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiw zakresie przyjmowania i załatwienia skarg i wniosków [...]

09.01.2013r.- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe

Zakres kontroli:Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej gminie Sicienko na utrzymanie dróg powiatowych w 2012 rokuJednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:Specjalista Pani Marzena Zielińska [...]

19.12.2012-27.12.2012r.- Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przedmiot kontroli:Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej obejmująca swoim zakresem następujące tematy:Ustalenia ogólno- organizacyjneWykonanie zaleceń pokontrolnychOkres objęty kontrolą : od 01.01.2012 do 19.12.2012 rokuJednostka [...]

10.12.2012r,-Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sicienko

Jednostka kontrolująca: Zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjne Rady Gminy SicienkoTermin kontroli- 10.12.2012 r [...]

05.12.2012r.-Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska   Czas trwania kontroli:  05.12.2012r.-05.12.2012r.Cel kontroli: Potwierdzenie wykonania inwestycji będącej podstawą odroczenia terminu płatności [...]

19.11.2012r.-Raport z czynności kontrolnych-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Wojnowo"

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ToruniuCzas trwania kontroli: 19.11.2012r.  godz. 9:00 do 19.11.2012r. godz. 13:30 [...]

18.06.2012-22.06.2012,25.06.2012r.-Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń SpołecznychCzas trwania kontroli: 18.06.2012-22.06.2012, 25.06.2012rUwaga:W protokole dokonano wyłączenia informacji o imionach, nazwiskach oraz numerach [...]

10.01.2012 - 16.01.2012 r. - Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

  Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   Czas trwania kontroli:  10.01.2012 - 16.01.2012 r.   Przedmiot kontroli: Kontrola procedur przetargowych związanych z [...]

2.12.2011 r. - Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy   Czas trwania kontroli:  2.12.2011 r.     Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Sicienku   [...]

2.12.2011 r. - Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy   Czas trwania kontroli:  2.12.2011 r.     Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego - Urząd Stanu [...]

9.02-18.04.2011r.-Kontrola Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   Czas trwania kontroli:  09.02.2011 - 18.04.2011 r.   Okres objęty kontrolą: od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.   Przedmiot [...]

18.01-30.03.2011r.-Kontrola Najwyższej Izby Kontoli Delegatury w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Bydgoszczy [...]

22.02.2011r-Raport z czynności kontrolnych-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach"

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ToruniuCzas trwania kontroli: 22.02.2011 godz. 9:30 do 22.02.2011 godz. 14:00 [...]

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Urzędzie Gminy Sicienko- w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej gminie Sicienko na utrzymanie dróg powiatowych w 2010r

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe Czas trwania kontroli: 12 stycznia 2011rWykaz faktur do protokołu do wglądu w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

Jednostka kontrolująca: Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Polityki SpołecznejCzas trwania kontroli: 4,6,11 października 2010r  [...]

22.09.2010r - Kontrola w Zakładzie Komunalnym w Sicienku

Jednostka kontrolująca : Komisja Rewizyjna Rady Gminy SicienkoCzas trwania kontroli: 22.09.2010r [...]

24.08.2010r- Kontrola lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Jednostka kontrolująca:  Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w BydgoszczyCzas trwania kontroli:  24.08.2010r. [...]

18.01.2010r. - Kontrola realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom

Jednostka kontrolująca: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki         Czas trwania kontroli: 18.01.2010r. [...]

5.07.2009r. - Kontrola po zakończeniu przedsięwzięcia - budowa odcinka magistrali wodociągowej w Osówcu

         Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                            [...]

12 - 19.06.09 - Kontrola z ralizacji zadania pn. Zespół boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

      Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Funduszy                            [...]

18 - 23.12.2008r - Kontrola sprawdzająca Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

  Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Czas trwania kontroli:   18.12.2008 – 23.12.2008r. Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych   [...]

9.12.2008r. - Kontrola archiwum zakładowego - Urząd Gminy w Sicienku

  Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Czas trwania kontroli:   9.12.2008r.   [...]

9.12.2008r. - Kontrola archiwum zakładowego - Urząd Stanu Cywilnego

  Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Czas trwania kontroli:   9.12.2008r.   [...]

10.10.2008r. - 14.10.2008r. - Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sicienko

  PROTOKÓŁ KONTROLIprzeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sicienko   Uwaga:W protokole dokonano wyłączeń informacji stanowiących dane osobowe zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 [...]

17 - 28.01.2008r. - Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy

  Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Uwaga:W protokole dokonano wyłączenia informacji o imionach, nazwiskach oraz numerach PESEL świadczeniobiorców zgodnie z art. 1 ustawy z [...]

15.01.2008r. - 24.01.2008r. - Kontrola doraźna uzupełniająca Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Czas trwania kontroli:   15.01.2008 – 24.01.2008r. Okres objęty kontrolą: 2006 rok Przedmiot kontroli: Kontrola doraźna uzupełniająca w zakresie [...]

13.11.2007 - 27.12.2007r. - Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

  Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Czas trwania kontroli:   13.11.2007 – 27.12.2007r. Okres objęty kontrolą: II półrocze 2006 roku i I półrocze 2007 roku Przedmiot [...]

18.10.2007r. - kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

  Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy  [...]

17.01.2007r. - 31.03.2007r.- Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy

  Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Uwaga:Protokół w wersji papierowej został parafowany na każdej stronie przez Jana Wacha - Wójta Gminy Sicienko, Adama Kończaka - [...]

2 i 6.03.2007r. - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

  Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy  Uwaga: Załącznik nr 4 do protokołu - protokół wypadku - nie podlega publikacji zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie [...]

Kontrola problemowa: 20.09.2006r. - 29.09.2006r.

  Jednostka kontrolująca:  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki [...]

Kontrola doraźna - 7 marzec 2006r.

  Jednostka kontrolująca:  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w [...]

Kontrola archiwum zakładowego - Urząd Stanu Cywilnego - 20.09.2005r.

  Jednostka kontrolująca:  Archiwum Państwowe w [...]

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy - 20.09.2005r.

  Termin kontroli:    20.09.2005r. Jednostka kontrolująca:  Archiwum Państwowe w [...]

Kontrola problemowa w zakresie stanu bazy magazynowej i utrzymania sprzętu obrony cywilnej - 15.03.2005r.

Termin kontroli:    15.03.2005r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2003 – 15.03.2005r. Jednostka kontrolująca:  Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 30.08.2004r.

  Termin kontroli:    30.08.2004r. Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja [...]

Kontrola 15 - 30.07.2004r.

  Czas trwania kontroli:    15.07.2004r. – 30.07.2004r. Jednostka kontrolująca: Wydział Prawny i Nadzoru [...]

Kontrole w Urzędzie Gminy

  1. W okresie 27.10.2003r. – 09.01.2004r. w Urzędzie Gminy w Sicienku została przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej. Zakres [...]

metryczka