Ochrona danych osobowych


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
 
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko.
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod@rodo.pl.
 
Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1.     Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Sicienku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.     Wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
3.     Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
4.     Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
5.     Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Pastwa przez Administratora.
 
Wymóg podania danych:

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
1.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o   prawo do przenoszenia danych

·         Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

·         Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 
Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: gmina@sicienko.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 
Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.
 
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 
1.       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2.       kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (25 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (25 maja 2018, 09:46:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (2 stycznia 2020, 15:04:27)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5055