Akcja Społeczna


Gmina Sicienko
w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"
____________________________________________

Zdjęcie 
   

12 stycznia 2005 roku Gmina Sicienko przystąpiła do akcji społecznej "Przejrzysta Polska".
            Organizatorami akcji byli: Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowy. Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska, Polskie Radio.
            Udział polegał na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych.
Zadania odpowiadały sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. 

 Gmina Sicienko wybrała do realizacji następujące zadania:
[Zadania obligatoryjne zaznaczone są kolorem czerwonym, zadania dla rady gminy kolorem niebieskim].
 

1. W ramach zasady przejrzystości:
 • Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie
  Zarządzenie nr 54/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Sicienku i procedury jego aktualizacji

  KARTY USŁUG
  Uwagi na temat kart usług mogą Państwo wyrażać poprzez wypełnienie ankiety, która stanowi załącznik do ww. Zarządzenia. Ankietę można wysłać emailem na adres gmina@sicienko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
 • Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

  Urząd Gminy w Sicienku w 2006 roku wprowadził ujednolicony system oznakowania wewnętrznego. Składa się on z następujących elementów:  
  1. Tablica informacyjna usytuowana naprzeciwko wejścia głównego, przy sali posiedzeń;
  2. Tablica ogłoszeń urzędowych (w Biurze Obsługi Interesanta);
  3. Tabliczka z informacją o godzinach przyjęć interesantów przez Wójta Gminy
  4.  Tabliczki przy drzwiach poszczególnych pokoi informujące o nazwie referatu/ osobie/ osobach,  które w tym pokoju pracują oraz zakresie załatwianych spraw.
   5. Identyfikatory osobiste  
 • Utworzenie sieci punktów dostępu do Internetu/stron samorządowych Na terenie Gminy Sicienko utworzono trzy punkty dostępu do Internetu - w Bibliotece w Sicienku (4 stanowiska), w Filii Biblioteki w Kruszynie (3 stanowiska) oraz w Zielonczynie -Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi (10 stanowisk)

   Godziny otwarcia punktów:
  -          KRUSZYN - 16:00 - 20:00 (poniedziałek-piątek)
  -          SICIENKO - 8:00 - 16:30 (poniedziałek), 8:00-17:00 (wtorek, czwartek),
             8:00-15:00 (środa), 12:00-18:30 (piętek)
  -          ZIELONCZYN- 15:00-19:00 (poniedziałek-piątek)   

               Regulamin kawiarenki (118kB) word

 • Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji

  Tablice informacji lokalnej, zwane potocznie tablicami sołeckimi pojawiły się na terenie gminy Sicienko jesienią 2003 roku. Są one zlokalizowane w miejscowościach będących siedzibami sołectw.

  Wykaz tablic sołeckich oraz zdjęcia wybranych tablic można zobaczyć tutaj

  2. W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji:

 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

  Kodeks Etyczny został opracowany i przyjęty przez pracowników Urzędu Gminy w Sicienku.

  Ostateczna forma kodeksu jest wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników w proces jego tworzenia. Wszytko rozpoczęło się od zebrania pracowników, zorganizowanego w dniu 16 czerwca 2005 roku, na którym Sekretarz Gminy przedstawiła ideę wprowadzenia kodeksu. Kolejnym krokiem było przygotowanie i rozdanie ankiet wszystkim pracownikom (czerwiec 2005r.), w których należało wymienić np. cechy, jakie powinni posiadać pracownicy Urzędu oraz zasady postępowania wobec interesantów. Po zebraniu ankiet (początek lipca 2005 roku) opracowano na ich podstawie projekt kodeksu, który następnie przekazano pracownikom do weryfikacji. W ciągu 3 tygodni (przełom lipca i sierpnia) zgłoszono kilka uwag do projektu kodeksu. Na tej podstawie przyjęto ostateczną wersję kodeksu, którą pracownicy otrzymali 25 sierpnia 2005 roku.  W związku z ogólną akceptacją zapisów kodeksu etycznego postanowiono go przyjąć w niezmienionym brzmieniu. Pracownicy fakt zaakceptowania zapisów kodeksu potwierdzili własnoręcznym podpisem.

  Kodeks został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Biurze Obsługi Interesanta.

        Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Sicienku (2003kB) pdf

 • Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

        Kodeks Etyki Radnych Gminy Sicienko (29kB) word

  3. W ramach zasady partycypacji społecznej:

 • Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Program współpracy jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Sicienko. Z aktualnym programem na dany rok można zapoznać się po przejściu do zakładki „Organizacje pozarządowe

 • Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

  Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia, wykorzystania oraz aktualizowania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą: „Mapa aktywności organizacji pozarządowych”

  "Mapa aktywności organizacji pozarządowych" została opracowana na podstawie informacji własnych oraz ankiet rozdanych organizacjom pozarządowym.

    „Mapa” jest informatorem o zakresie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sicienko oraz ma za zadanie ułatwić kontakty poszczególnym organizacjom. Ma także uprościć współpracę samorządu gminnego  z sektorem pozarządowym.

  "Mapę aktywności" można znaleźć w zakładce „Organizacje pozarządowe

 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

  W dniu 7.12.2005 roku Rada Gminy Sicienko uchwaliła Statut Gminy Sicienko, w którym zawarto procedurę zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców – Uchwała nr XXXIV/235/05, rozdział V, pkt. 2. Zgodnie z zapisem § 28 prawo inicjatywy uchwałodawczej posiada, oprócz Wójta, Przewodniczącego Rady, komisji Rady, klubów radnych, radnych, także grupa mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 50 osób, posiadających prawo wybierania na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin.

  4. W ramach zasady przewidywalności:

 • Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

  Informację przybliżającą strategiczne dokumenty rozwojowe zamieszczono w katalogu Strategia rozwoju gminy

 • Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

  W dniu 7.12.2005 roku Rada Gminy Sicienko uchwaliła Statut Gminy Sicienko, w którym uregulowano kwestie stałych terminów sesji Rady Gminy - Uchwała nr XXXIV/235/05. Zgodnie z § 22, pkt 2 sesje zwyczajne odbywają się w każdą ostatnią środę co drugiego miesiąca zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. Jeżeli będzie to dzień wolny od pracy, to sesja odbędzie się w następnym dniu roboczym."

  Harmonogram pracy Rada Gminy przyjmuje corocznie. Z harmonogramem na bieżący rok można zapoznać się w zakładce Rada Gminy, link Plan pracy.

  5. W ramach zasady fachowości:

 •  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze

  W zakładce Nabór pracowników Nabór pracowników znajdą Państwo informacje o procedurze naboru oraz aktualne ogłoszenia.

  6. W ramach zasady rozliczalności:

 • Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

  Zarządzenie nr 52/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. 'Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?'

  Informacje o budżecie gminy oraz aktualny informator budżetowy są zamieszczane w zakładce „BUDŻET” BUDŻET (po wybraniu zakładki: budżet na rok……)

  Uwagi i opinie na temat zamieszczonych informatorów mogą Państwo wyrażać poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 52/05 zamieszczonego powyżej.
  Ankietę można wysłać emailem na adres gmina@sicienko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.  

  W dniu 4 marca 2006 r. wręczono certyfikaty Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" dla 403 samorządów z terenu całego kraju. Wśród nich znalazła się też Gmina Sicienko.

  Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (23 marca 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (24 marca 2005, 12:29:40)

Ostatnia zmiana: Michalina Lar (13 kwietnia 2012, 08:17:08)
Zmieniono: Wprowadzenie nowego kodeksu etyki w ramach projektu:Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14017