Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Sicienku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Gminy w Sicienku.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Informacje zostały zamieszczone na stronie przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kieras, gmina@sicienko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523117440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

 

Skróty klawiaturowe:

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu - Magdalena Kieras, gmina@sicienko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523117440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób rozwiązania byłby najwygodniejszy,
 • sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny urzędu przy ulicy Mroteckiej 9

 • Wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Sicienku znajduje się od strony ul. Mroteckiej. Przed wejściem znajduje się podjazd.
 • Wejście do sekcji Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się po lewej stronie budynku głównego Urzędu Gminy w Sicienku od ul. Mroteckiej.
 • Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Gminy w Sicienku, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Gminy w Sicienku uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 52 31 17 440  bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem gmina@sicienko.pl.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Interesanta oraz sekcja Urzędu Stanu Cywilnego w budynku przy ul. Mroteckiej 9.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Wewnątrz budynku znajdują się schody
 • Brak toalet dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.
   

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

 • Podjazd przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Sicienko przy ul. Mroteckiej 9 posiada poręcz.
 • Brak podjazdu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego
 • Urząd Gminy w Sicienku posiada pętle indukcyjne – zestaw recepcyjny oraz zestaw przenośny
   

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   

Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Wytworzył: Magdalena Kieras

Opublikował: Magdalena Kieras

Data wytworzenia: 2020-09-22

Data aktualizacji: 2023-03-31