Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Wykaz informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w celu ponownego wykorzystywania
 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej od dnia 29 września 2012 roku. 
 
Urząd Gminy w Sicienku, jako aparat pomocniczy organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Wobec tego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium w celu ponownego wykorzystywania
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określa Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 marca 2012 roku.
 
ZARZĄDZENIE NR 20/12
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 13 marca 2012 r.
 
 
w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej 
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późn zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku www.bip.sicienko.pl;
2) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku, w szczególności udostępniona na stronie internetowej Gminy Sicienko  www.sicienko.pl;
3) przekazywana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
§ 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację publiczną zobowiązane są do:
1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeśli podmioty wymienione w ust. 1 ponownie wykorzystają informację publiczną w formie przetworzonej zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są do wskazania w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej, czy wykorzystają tę informację w całości, czy we fragmentach.
4. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty wymienione w ust. 1 nie może  wprowadzać innych użytkowników tej informacji w błąd.
5. W przypadku informacji publicznej przekazywanej na wniosek ewentualne warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określone się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.
 
§ 3. 1. Urząd Gminy w Sicienku ponosi odpowiedzialność jedynie za treść informacji jaka została udostępniona w formie określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Urząd Gminy w Sicienku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie wykorzystujące te informacje z naruszeniem przepisów o ich ochronie, bez zachowania warunków określonych w § 2 niniejszego zarządzenia lub pozyskanej w inny sposób niż wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Urząd Gminy w Sicienku nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.
 
§ 4. Zapewnia się możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub ustawy   z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn zm.).
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
 
Tryb wnioskowy określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 
Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
Wniosek składa się na  formularzu (37kB) pdf , którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94).
 
Wniosek na formularzu, o którym mowa powyżej można złożyć:
- w formie dokumentu papierowego, bądź
- w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,  poz. 565 z późn. zm.).
 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i-w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o-ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na-koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji, jak:
- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
- koszty elektronicznych nośników danych,
- koszty pracy dodatkowej,
- koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.
   
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
 
Środki prawne określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu właściwy organ gminy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z-tym że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na-podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od-którego jednostki organizacyjne gminy Sicienko uzyskały dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na-skargę.
 
W zakresie niewskazanym powyżej, zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kluska, Sekretarz Gminy (16 marca 2012)
Opublikował: Michalina Lar (16 marca 2012, 12:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8032