Prawo miejscowe


2021

TreśćData
ogłoszenia
Rok/poz.Uchwała nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko05.01.20222022/123
Uchwała nr XXXIII/289/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok05.01.20222022/121
Uchwała nr XXXIII/284/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów kultury05.01.20222022/124

TreśćData
ogłoszenia
Rok/poz.
Uchwała nr XXXII/283/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 08.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty13.12.20212021/6603
Uchwała nr XXXI/280/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (zmieniona uchwałą nr XXXII/283/21 z 08.12.2021 r.)30.11.20212021/5892
Uchwała nr XXXI/279/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.11.2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego30.11.20212021/5893
Uchwała nr XXXI/278/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko30.11.20212021/5894
Uchwała nr XXXI/271/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania30.11.20212021/5891
Uchwała nr XXX/269/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości03.11.20212021/5285
Uchwała nr XXIX/260/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko (zmieniona uchwałą nr XXXI/278/21 z 24.11.2021r. )05.10.20212021/4844
Uchwała nr XXIX/259/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.09.2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury oraz nadania Statutu05.10.20212021/4843
Uchwała nr XXVII/248/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko06.07.20212021/3535
Uchwała nr XXVII/247/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sicienko na rok szkolny 2021/202206.07.20212021/3534
Uchwała nr XXVI/240/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego01.06.20212021/2774
Uchwała nr XXV/230/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko31.03.20212021/1600
Uchwała nr XXV/229/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.03.2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi31.03.20212021/1599

Uchwała nr XXV/228/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.03.2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych31.03.20212021/1598
Uchwała nr XXIV/222/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sicienko, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja29.01.20212021/516


2020

TreśćData
 ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XXIII/219/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Sicienko
08.01.2021
2021/227
Uchwała nr XXIII/218/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sicienko - Wojnowo
08.01.2021
2021/226
Uchwała nr XXIII/217/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko08.01.2021
2021/225
Uchwała nr XXIII/215/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
08.01.2021
2021/224
Uchwała nr XXIII/214/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg08.01.2021
2021/223
Uchwała nr XXIII/213/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych
08.01.2021
2021/222
Uchwała nr XXIII/208/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko.08.01.2021
2021/221
Uchwała nr XXIII/203/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sicienko dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego08.01.2021
2021/220
Uchwała nr XXIII/201/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sicienko, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (zmieniona uchwałą nr XXIV/222/21 z dnia 27.01.2021 r.)
08.01.2021
2021/219
Uchwała nr XXIII/194/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
08.01.2021
2021/218
Uchwała nr XXI/187/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
02.12.2020
2020/5874
Uchwała nr XXII/186/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (uchylona uchwałą nr XXX/269/21 z dnia 27.10.2021 r.)
02.12.2020
2020/5873
Uchwała nr XXII/185/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
02.12.2020
2020/5872
Uchwała nr XXI/181/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłówek
04.11.2020
2020/5236
Uchwała nr XXI/180/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyniec04.11.2020
2020/5235
Uchwała nr XXI/179/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonczyn
04.11.2020
2020/5234
Uchwała nr XXI/175/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zachodniej części miejscowości Pawłówek04.11.2020
2020/5233
Uchwała nr XX/173/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków31.08.2020
2020/4167
Uchwała nr XX/172/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
31.08.2020
2020/4166
Uchwała nr XX/171/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko 31.08.2020
2020/4165
Uchwała nr XX/159/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.31.08.2020
2020/4168
Uchwała nr XIX/156/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.07.2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów04.08.2020
2020/3913
Uchwała nr XIX/154/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.07.2020 r. określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
04.08.2020
2020/3912
Uchwała nr XIX/152/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.07.2020 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sicienko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych04.08.2020
2020/3911
Uchwała nr XIX/149/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.07.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sicienko na rok szkolny 2020/2021
04.08.2020
2020/3910
Uchwała nr XVI/145/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 14.05.2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko
18.05.2020
2020/2603
Uchwała nr XVI/142/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 17.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 21.04.2020
2020/2147
Uchwała nr XV/138/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów, (uchylona uchwałą nr XXXIII/302/21 z 29.12.2021 r.)
25.02.2020
2020/1021


2019

Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
07.01.2020
2020/129
Uchwała nr XIV/129/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
07.01.2020
2020/128
Uchwała nr XIV/128/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m² pasa drogowego
07.01.2020
2020/127
Uchwała nr XIV/123/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
07.01.2020
2020/126
Uchwała nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
07.01.2020
2020/125
Uchwała XIV/120/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
07.01.2020
2020/124
Uchwała nr XIV/117/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2019 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sicienko w roku szkolnym 2019/2020
07.01.2020
2020/123
Uchwała nr XIII/115/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
03.12.2019
2019/6539
Uchwała nr XIII/114/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
03.12.2019
2019/6538
Uchwała XIII/112/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
03.12.2019
2019/6537
Uchwała nr XIII/111/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
03.12.2019
2019/6536
Uchwała nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek
03.12.2019
2019/6535
Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2019 r. o zmianie Statutów Sołectw Gminy Sicienko 07.11.2019
2019/5865
Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
07.11.2019
2019/5864
Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
07.11.2019
2019/5863
Uchwała nr XII/98/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (zmieniona- sprostowana uchwałą nr XIII/112/19 z 27.11.2019 r.)
03.12.2019
2019/6518
Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania07.11.2019
2019/5862
Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.09.2019
2019/4637
Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
03.09.2019
2019/4636
Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
03.09.2019
2019/4635
Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
03.09.2019
2019/4634
Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
03.09.2019
2019/4633
Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko
03.09.2019
2019/4632
Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 07.08.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 roku
09.08.2019
2019/4363
Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 07.08.2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
09.08.2019
2019/4362
Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (uchylona uchwałą nr XIV/123/19 z 28.12.2019 r.)
02.07.2019
2019/3717
Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych (uchylona uchwałą nr X/89/19 z 28.08.2019 r.)
02.07.2019
2019/3716
Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
02.07.2019
2019/3715
Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
02.07.2019
2019/3713
Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
02.07.2019
2019/3714
Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
30.04.2019
2019/2604
Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sicienko
30.04.2019
2019/2606
Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
30.04.2019
2019/2605
Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 01.03.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
07.03.20192019/1395
Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 01.03.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchylona uchwałą nr XIII/115/19 z 27.11.2019 r.)

15.03.2019
2019/1582
Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 01.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki and zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko

07.03.2019


2019/1396


2018


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

04.01.2019


2019/181
Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko

04.01.2019

2019/180
Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

04.01.2019

2019/179
Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

04.01.2019


2019/178

Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina Sicienko

04.12.2018

2018/6072
Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.11.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
04.12.2018

2018/6070
Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
04.12.2018


2018/6071

Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
24.10.2018


2018/5360
Uchwała nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko

18.09.2018

2018/4638

Uchwała nr XXXVIII/358/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12.09.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

18.09.2018

2018/4636
Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

18.09.2018

2018/4637
Uchwała nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć


18.09.2018


2018/4635
Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

27.08.2018

2018/4213
Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

05.07.2018

2018/3626
Uchwała nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko

05.07.2018


2018/3625
Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

05.07.2018

2018/3624
Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

05.07.2018

2018/3623
Uchwała nr XXVI/339/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

05.07.2018

2018/3622
Uchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021

10.05.2018


2018/2723
Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r.w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
08.05.2018

2018/2563
Uchwała nr XXXV/324/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

08.05.2018

2018/2562
Uchwała nr XXXV/323/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

08.05.2018

2018/2561
Uchwała nr XXXIV/316/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
04.04.20182018/1852
Uchwała nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
04.04.2018

2018/1851
Uchwała nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko

04.04.2018

2018/1850
Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego

04.04.2018

2018/1854
Uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych

04.04.2018

2018/1853
Uchwała nr XXXIII/305/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

06.03.2018

2018/1166
Uchwała nr XXXIII/304/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko

06.03.2018

2018/1164
Uchwała nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko


06.03.2018


2018/1163
Uchwała nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Sicienko instrumentem płatniczym

06.03.2018

2018/1165

2017


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

04.01.2018

2018/83
Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

04.01.2018

2018/82
Uchwała nr XXX/283/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyniec

06.12.2017

2017/5036
Uchwała nr XXX/282/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

06.12.2017

2017/5037
Uchwała nr XXX/279/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej


06.12.2017


2017/5041
Uchwała nr XXX/278/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

06.12.2017

2017/5039
Uchwała nr XXX/277/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

06.12.2017

2017/5038
Uchwała nr XXX/276/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

06.12.2017

2017/5040
Uchwała nr XXIX/269/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.10.2017 r. w sprawie użytków ekologicznych

02.11.2017


2017/4111

Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.08.2017 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej


05.09.2017

2017/3346
Uchwała nr XXVII/262/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.08.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05.09.2017

2017/3345
Uchwała nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko

05.09.2017

2017/3344
Uchwała nr XXVII/260/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

05.09.2017


2017/3347

Uchwała nr XXVI/254/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sicienko

06.07.2017

2017/2823
Uchwała nr XXVI/253/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko


06.07.2017


2017/2821
Uchwała nr XXVI/252/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

06.07.2017

2017/2822
Uchwała nr XXIV/226/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

05.05.2017


2017/2113
Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

05.05.2017

2017/2112
Uchwała nr XXIV/220/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.04.2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sicienko

05.05.2017


2017/2114
Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

06.04.2017

2017/1487
Uchwała nr XXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

06.04.2017

2017/1486
Uchwała nr XXIII/215/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
06.04.2017
2017/1485
Uchwała nr XXII/194/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.02.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwa Teresin, Zawada - Ugoda, Strzelewo i Zielonczyn
01.03.2017
2017/892

2016


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

03.01.2017

2017/39
Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

17.01.2017

2017/328
Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Osówcu.

07.12.2016

2016/4592
Uchwał nr XX/177/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

07.12.2016

Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

07.12.2016

2016/4594
Uchwała nr XX/173/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Sicienko.

07.12.2016

2016/4595
Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości Sicienko.

02.11.2016

2016/3679
Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

08.09.2016

2016/3057

Uchwała nr XVI/142/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka Nowa.

07.07.2016


2016/2400

Uchwała nr XVI/139/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

07.07.2016

2016/2401
Uchwała nr XVI/135/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko.

07.07.2016

2016/2399
Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

07.07.2016

2016/2402
Uchwała nr XIII/115/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku.
01.03.2016
2016/730
Uchwała nr XIII/114/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku.
01.03.2016
2016/729


2015

Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XI/103/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
08.01.2016
2016/119
Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.08.01.2016
2016/118
Uchwała nr XI/98/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 08.01.2016
2016/117
Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.08.01.2016
2016/116
Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko. 08.01.2016
2016/115
Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.15.01.2016
2016/265
Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zmieniona Uchwałą nr XXX/279/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.11.2017 r.
16.12.2015
2015/4530
Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko.08.12.2015
2015/4245
Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
08.12.2015
2015/4244
Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.08.12.2015
2015/4243
Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 08.12.2015
2015/4242
Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych. 08.12.2015
2015/4241
Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
03.11.2015
2015/3287
Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.10.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.03.11.2015
2015/3286
Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.02.09.2015
2015/2620
Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn02.09.2015
2015/2619
Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.08.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.02.09.2015
2015/2618
Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku - zmieniona uchwałą nr XXIV/224/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.04.2017 r.
01.07.2015
2015/2074
Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - zmieniona uchwałą nr XXX/282/17 Rady Gminy Sicienko z 29.11.2017 r.
01.07.2015
2015/2073
Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.31.03.2015
2015/985
Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.31.03.2015
2015/984
Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.03.03.2015
2015/605


2014

Treść
Data
ogłoszenia

Rok/Poz.
Uchwała nr XLII/331/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 08.10.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
13.10.2014
2014/2829
Uchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.08.2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
02.09.2014
2014/2432
Uchwała nr XL/315/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonczyn
01.07.2014
2014/1963
Uchwała nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
01.07.2014
2014/1962
Uchwała nr XL/311/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
01.07.2014
2014/1961
Uchwała nr XL/310/14 Rady Gminy Sicienko z 25.06.2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
01.07.2014
2014/1960
Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
07.05.2014
2014/1501
Uchwała nr XXXV/284/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.03.2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
03.04.2014
2014/1084
Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.03.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
03.04.2014
2014/1083
Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
31.01.2014
2014/307
Uchwała nr XXXIII/271/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
31.01.2014
2014/306

2013

                                            Treść                                                             
Data 
ogłoszenia  

Rok/Poz.
Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
09.01.2014
2014/87
Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017
23.01.2014
2014/212
Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
09.01.2014
2014/86
Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2014 rok
09.01.2014
2014/88
Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
04.12.2013
2013/3900
Uchwała nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
04.12.2013
2013/3899
Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2013
2013/3898
Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
04.12.2013
2013/3897
Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec
04.12.2013
2013/3896
Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
04.12.2013
2013/3895
Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie - zmieniona Uchwałą nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.04.2014 r.
05.11.2013
2013/3249
Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.11.2013
2013/3248
Uchwała nr XXX/233/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
05.11.2013
2013/3247
Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych                                                           
           05.09.2013         
    
 2013/2765         
Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

05.09.2013

2013/2764

Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.06.2013 w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 

04.07.2013

Uchwała nr XXII/207/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

07.05.2013

Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 niezmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie


07.05.2013


Uchwała XXVI/201/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.03.2013 w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.03.2013Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


05.03.2013


Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05.03.2013
2012

TreśćData ogłoszenia Rok/Poz.
Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania aktualizacja Uchwałą nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z 27.08.2014 r.                                                
 09.01.2013
2013/242
Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2013 rok
      21.01.2013
2013/517
Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 05.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zezwoleń z podatku od środków transportowych 

11.12.2012

Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- zmieniona Uchwałą  nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013


29.112012Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia  23.11.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - zmieniona Uchwałą nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r.

29.11.2012

Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zmieniona Uchwałą nr XXVI/201/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.03.2013 r. oraz Uchwałą nr XXXI/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013 r.


23.11.2012


Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie przyjęcia regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko - zmieniona Uchwałą nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.11.2013

29.11.2012

2012/2975

Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zezwoleń z podatku od środków transportowych - zmieniona Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 05.12.2012 

29.11.2012

Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2012 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości
29.112012
2012/2973
Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko  
13.11.2012
2012/2674
Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
09.11.2012
2012/2618
Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

09.11.2012

Uchwała nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.10.2012 w sprawie określania terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmieniona Uchwałą nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2013


09.11.2013

Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zmieniona uchwałą nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2013 oraz Uchwałą nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r.

13.09.2012

Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku

13.09.2012

Uchwała XVIII/136/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.08.2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku 

13.09.2012

Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.08.2012  zmieniająca uchwale w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

27.06.2012

2012/1466

Uchwała nr XVII/131/12  Rady Gminy Sicienko z dnia 27.06.2012 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sicienko

09.07.2012

Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.04.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi z zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 25.04.2012Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy Sicienko w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pawłówek
09.05.2012
2012/1073
Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Goncarzewy "

23.08.2012

Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin 

16.03.2012

2012/600

Uchwała nr XIII/109/2012  Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko 

16.03.2012

Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno

16.03.2012

Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków


04.04.2012


Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.02.2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych-zmieniona uchwałą nr XV/121/12Rady Gminy Sicienko z dnia 25.04.2012


21.03.2012


2011


Treść
Data ogłoszenia
Rok/Poz.
Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagrodzeń nauczycieli 
18.012012
2012/62
Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2012 rok
18.01.2012
2012/61
Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.11.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części miejscowości Pawłówek, który został objęty uchwałą Nr XIX 106/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 roku Nr 77,poz 12
20.12.2011
2011/3283
Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2011 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
20.01.2012
2012/84
Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 26.10.2011 w sprawie utworzenia sołectwa Teresin
20.01.2012
2012/83
Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31.08.2011 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
22.09.2011
2011/2002
Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych  na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2013
29.07.2011
2011/1432
Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
29.07.2011
2011/1431
Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
29.07.2011
2011/1430
Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zezwoleń od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizacyjnych w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko - zmieniona Uchwałą nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.12.2013 r.
29.07.2011
2011/1429
Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
13.06.2011
2011/1170
Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określania granic obwodowych publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzących przez Gminę Sicienko 
13.06.2011
2011/1169
Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.04.2011 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
13.06.2011
2011/1168
Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.02.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko- zmieniona Uchwałą nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 24.04.2013 r. 23.03.2011

2011/517

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.03.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
23.03.2011
2011/516
Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok
23.03.2011
2011/515

2010Treść
Data
ogłoszenia

 Nr/Poz.
Uchwała nr XLIX/388/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielonczyn
22.12.2010
209/2919
Uchwała nr XLIX/387/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada - Ugoda
22.12.2010
209/2918
Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojnowo
22.12.2010
209/2917
Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucinek
22.12.2010
209/2916
Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucice
22.12.2010
209/2915
Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętówko
22.12.2010
209/2914
Uchwała nr XLIX/382/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemiętowo
22.12.2010
209/2913
Uchwała XLIX/381/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutki
22.12.2010
209/2912
Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelewo
22.12.2010
209/2911
Uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko
22.12.2010
209/2910
Uchwała nr XLIX/378/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno
22.12.2010
209/2909
Uchwała nr XLIX/377/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłówek
22.12.2010
209/2908
Uchwała nr XLIX/376/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osówiec
22.12.2010
209/2907
Uchwała nr XLIX/375/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowaczkowo
22.12.2010
209/2906
Uchwała nr XLIX/374/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Murucin
22.12.2010
209/2905
Uchwała nr XLIX/373/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochle
22.12.2010
209/2904
Uchwała nr XLIX/372/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukowiec
22.12.2010
209/2903
Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyn
22.12.2010
209/2902
Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliszcz
22.12.2010
209/2901
Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa
22.12.2010
209/2900
Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

29.11.2010

181/2384
Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


29.11.2010181/2382

Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

29.11.2010


181/2378

Uchwała nr XLVIII/343/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko

08.09.2010


143/1793

Uchwała nr XLVII/338/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2010 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn

16.08.2010


129/1659

Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30.06.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg zmieniona uchwałą nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25.06.2014


20.08.2010133/1695


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Batka,Biuro Rady Gminy (3 października 2013)
Opublikował: Paulina Lackowska (3 października 2013, 10:39:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (10 lutego 2022, 10:06:20)
Zmieniono: Dodano akty prawa miejscowego z grudnia 2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10715