Wybory samorządowe w 2018 r.

Informacje i obwieszczenia wyborcze


Rozwiązanie TKW i okw - postanowienie (864kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie- zobacz (3666kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie - zobacz (947kB) pdf

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 21 października 2018 r.- zobacz (53kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sicienku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sicienko  zarządzonych na 21 października 2018 r. zobacz (80kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sicienku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w Wyborach Wójta Gminy Sicienko zarządzonych na 21 października 2018 r. zobacz (65kB) pdf

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r. zobacz (304kB) pdf wniosek (16kB) word

Postanowienie nr 132/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.- zobacz (2561kB) pdf

Postanowienie nr 131/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  21 października 2018 r. - zobacz (1677kB) pdf

SPROSTOWANIE
informacji Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 25 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie- zobacz (64kB) pdf

Informacja Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 25 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie- zobacz (68kB) pdf  

Obwieszczenie Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika- zobacz (83kB) pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie wojewódzkiej komisji wyborczej- zobacz (819kB) jpg

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie powiatowej komisji wyborczej- zobacz (212kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej - zobacz (202kB) pdf

Zarządzenie 84/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza w Sicienku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sicienku z dnia 28 września 2018 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sicienko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- zobacz (242kB) pdf

Postanowienie nr 111/18 (6232kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej (325kB) pdf w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku

Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
 
Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta  ma obywatel polski, który:
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
 • stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).
 
Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany do rejestru wyborców, który:
 
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na terenie danej gminy,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).
 
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.
 
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – zobacz (144kB) pdf
 
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – zobacz (83kB) pdf
 
Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

Nr obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
3
Szkoła Podstawowa w Wojnowie
Wojnowo 1, 86-014 Sicienko
4
Świetlica Wiejska w Mochlu
Mochle 74, 86-014 Sicienko
5
Świetlica Wiejska w Osówcu
Osówiec ul. Dąbrowiecka 1, 86-014 Sicienko
9
Wiejski Dom Kultury w Kruszynie
Kruszyn ul. Strażacka 9, 86-014 Sicienko
10
Świetlica Wiejska w Zielonczynie
Zielonczyn ul. Spacerowa 10, 86-014 Sicienko

 
Głosowanie przez pełnomocnika
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – pobierz (83kB) pdf
 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – pobierz (100kB) pdf
 
Do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają prawo:
- wyborcy niepełnosprawni
- oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat

 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
 
Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.
 
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.
 
Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Wójta, Gminy, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa —
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
 
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub
2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.
 
 
Tworzenie komitetów wyborczychzobacz 
 
Zgłaszanie kandydatów na radnych zobacz

Zgłaszanie kandydatów na wójta- zobacz

Zgłaszanie przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji wyborczych

 • Gminna Komisja Wyborcza w Sicienku- zobacz
 • obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
 • obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  zobacz

Numery obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Nr 1 w Murucinie
Nr 2 w Trzemiętowie
Nr 3 w Wojnowie
Nr 4 w Mochlu
Nr 5 w Osówcu
Nr 6 w Samsiecznie
Nr 7 w Sicienku
Nr 8 w Strzelewie
Nr 9 w Kruszynie
Nr 10 w Zielonczynie
Nr 11 w Strzelewie dotyczy obwodu odrębnego, który będzie utworzony dla Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie Zakładu Karnego w Koronowie
 
Dane kontaktowe w Urzędzie Gminy w Sicienku:
 
Koordynator Wyborczy – Sekretarz Gminy, pokój nr 13, tel. 52 58 70 751
- podstawowe informacje dotyczące wyborów
- informacje dla wyborców niepełnosprawnych
- głosowanie przez pełnomocnika
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7, tel. 52 58 70 758
- sprawy dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców
- głosowanie przez pełnomocnika
 
fax 52 58 70 407
 
Więcej informacji na temat wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dostępnych jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy, Magdalena Kluska (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (20 sierpnia 2018, 12:35:38)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Krężel (21 sierpnia 2019, 09:21:06)
Zmieniono: Dodanie postanowienia w sprawie rozwiązania TKW i okw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6955