Wybory- Izby Rolnicze

Wybrano członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Radni z Gminy Sicienko

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Sicienku Pani Daria Krzyżan informuje, że na podstawie uchwały nr 1/2019 Komisji Okręgowej nr 27 w Sicienku z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie uznania zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Bydgoskiego:
-  głosowania w dniu 28 lipca 2019 roku nie przeprowadza się;
- za wybranych członków Rady Powiatowej  Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Bydgoskiego z Gminy Sicienko uznaje się zgłoszonych kandydatów:

1. Marzena Kuczkowska;
2. Grzegorz Kozioł

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 27 w Sicienku (497kB) jpg
Uprzejmie informujemy, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Gmina Sicienko tworzy dwumandatowy okręg wyborczy nr 27 w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
 
 
Czynne i bierne prawo wyborcze:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
 
Członkami samorządu rolniczego uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach, są wyłącznie podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Informacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej - zobacz (16kB) word


Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Sicienku- zobacz (14kB) word

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ- zobacz (208kB) pdf 
Zgłaszanie kandydatów  w wyborach do Rady Powiatowej izby rolniczej:
Zgodnie z art.  27 ustawy o izbach rolniczych:  
1.  Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby.
2.  Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
3.  Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
4.  Do zgłoszenia załącza się:
1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
2) listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.
5.  Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.
6.  W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
7.  W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
8.  Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
 

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ KUJAWSKO- POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ- zobacz


KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA OSOBY PRAWNEJ NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ KUJAWSKO- POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
- zobacz

Wszelkie informacje na temat wyborów można uzyskać w Biurze Powiatowym Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy, nr tel. 784 780 175 lub można się skontaktować z Radcą Prawnym KPIR Panem Bartoszem Frymarkiewicz tel. 601 06 33 21

Informacje o wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej- http://www.kpir.pl/?page_id=8575Terminarz wyborczy- zobacz (19kB) word


metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (21 czerwca 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (21 czerwca 2019, 11:13:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (9 lipca 2019, 13:25:49)
Zmieniono: dodano informacje o wyborze członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2967