Polityka Ochrony Danych Osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skorzystać z usług Portalu za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne. Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych. Urząd Gminy w Sicienku szanuje prawo klienta do prywatności. Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę Pani/Pana danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Pani/Pana prywatność jako naszego Klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich osób niepowołanych, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.

Administratorem przetwarzanych Państwa danych jest:
Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich gromadzenie i przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Gminy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych – Inspektorem ochrony danych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem mail: gmina@sicienko.pl.


metryczka


Wytworzył: Remigiusz Krężel (22 lipca 2019)
Opublikował: Remigiusz Krężel (22 lipca 2019, 11:42:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1944