Wykaz usług załatwianych przez platformę ePUAP                                                          Nazwa usługi       
                                                                  

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości Zdjęcie       zobacz
Zwrot nadpłaty podatku Zdjęcie       zobacz
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Zdjęcie       zobacz
Informacja w sprawie podatku rolnego Zdjęcie       zobacz
Informacja w sprawie podatku leśnego Zdjęcie     zobacz
Deklaracja na podatek od środków transportowych Zdjęcie     zobacz
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Zdjęcie
     zobacz
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Zdjęcie
     zobacz
Deklaracja na podatek od nieruchomości Zdjęcie        zobacz
Deklaracja dr-1 na podatek rolny Zdjęcie      zobacz
Deklaracja na podatek leśny Zdjęcie      zobacz
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zdjęcie      zobacz
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego Zdjęcie      zobacz
Nadanie numeru porządkowego budynku Zdjęcie      zobacz
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zdjęcie      zobacz
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym Zdjęcie      zobacz
Ustalenie warunków zabudowy Zdjęcie      zobacz
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Zdjęcie      zobacz
Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego do 100 ha Zdjęcie      zobacz
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Zdjęcie      zobacz
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Zdjęcie      zobacz
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Zdjęcie      zobacz
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zdjęcie      zobacz
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Zdjęcie      zobacz
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Zdjęcie      zobacz
Podział nieruchomości Zdjęcie      zobacz
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronieZdjęcie      zobacz
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zdjęcie      zobacz
Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowychZdjęcie      zobacz
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Zdjęcie      zobacz
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu Zdjęcie      zobacz
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoZdjęcie      zobacz
Przeniesienie warunków zabudowy Zdjęcie      zobacz
Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego Zdjęcie      zobacz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Zdjęcie


metryczka


Wytworzył: Luiza Bonk (23 listopada 2015)
Opublikował: Luiza Bonk (23 listopada 2015, 11:20:39)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (6 kwietnia 2016, 13:21:19)
Zmieniono: dodano link do świadczenia wychowawczego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9165