Udostępnianie informacji publicznej


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz.1330)  każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.
 
Dostęp do informacji publicznej zapewnia się poprzez:

· ogłoszenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji
   Publicznej,

· prawo wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
  wyborów, np. Sesje Rady Gminy Sicienko, posiedzenia komisji Rady Gminy Sicienko,

· prawo wglądu do dokumentów urzędowych,

· w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
 
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
          karta (274kB) pdf

          wniosek (48kB) word
 
 
SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

· osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9

· pocztą elektroniczną na adres e-mail gmina@sicienko.pl

· faxem pod numerem  52 58 70 407

· pocztą na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
 
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku na poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Gminy w Sicienku  powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
OPŁATY:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Urząd Gminy w Sicienku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Opłata pobierana jest w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Urząd Gminy w Sicienku w terminie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej oraz ustalający jej wysokość przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którą należy poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.


UWAGI:

W przypadku informacji publicznej przetworzonej (np. opracowanie informacji na podstawie posiadanych danych, sporządzenie zestawień, przetworzenie treści) uprawnienie do jej uzyskania przysługuje w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy w Sicienku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

-  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo
   chronionych,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej,

- ze względu tajemnicę przedsiębiorcy

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (27 listopada 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 listopada 2003, 10:55:25)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (25 lipca 2018, 13:40:13)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14808