Wybory ławników sądowych kadencji 2024 - 2027


31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020 - 2023.
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił na kadencję 2024 – 2027 liczbę 2 ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Nakle nad Notecią.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników określa: USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 i 1030) - Dział IV rozdział 7; ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 10.06.2011 r. Nr 121 poz. 693, z 2022 r. poz. 2155).
 
Rada Gminy Sicienko przeprowadzi wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikiem nie może zostać:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokat i aplikant adwokacki;
5) radca prawny i aplikant radcowski;
6) duchowny;
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) radny gminy, powiatu i województwa.
 
Ponadto:
Ławnik może orzekać tylko w jednym sądzie. Kandydat na ławnika powinien być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać, co najmniej od roku, na terenie Gminy Sicienko.
 
Kandydaturę zgłosić mogą:
1) prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
2) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Sicienko.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Miejsce składania zgłoszeń
Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sicienku, pok. 7a od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty.
Zgłoszenia – zgodnie z ustawą u.s.p., przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r.
 
Załączniki:
1.      Karta zgłoszenia kandydata na ławnika pobierz (65kB) word ;
2.      Wzory oświadczeń pobierz (28kB) word ;
3.      Zaświadczenie lekarskie pobierz (35kB) word ;
4.      Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika pobierz (103kB) word .

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (9 czerwca 2023)
Opublikował: Katarzyna Batka (9 czerwca 2023, 11:52:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249